Yama's & niyama's

Bijgewerkt: 4 mei 2020

Please scroll down for the English post


De yama's en de niyama's zijn de eerste twee onderdelen van het achtvoudige yogapad. Ze staan beschreven in de yoga-sutra's, geschreven door Patanjali. Op het moment dat je je meer in de yama's en niyama's gaat verdiepen zul je er ook achter komen dat ze allemaal met elkaar verbonden zijn en dat ze invloed hebben op verschillende gebieden in je leven.


YAMA'S

De yama's zijn voorschriften die betrekking hebben op je interactie met de buitenwereld, ze worden ook wel de vijf onthoudingen genoemd, de dingen die je als yogastudent niet zou moeten doen. De yama's zijn: ahimsa (geweldloosheid), satya (waarachtigheid), asteya (niet stelen), brahmacarya (kuisheid) en aparigraha (bezitloosheid/begeerteloosheid).


De yama's vormen de eerste stap op het achtvoudige yogapad en zijn op iedereen toepasbaar. Er zit geen verschil in maatschappelijke status of cultuur. Het zijn richtlijnen voor een vredig leven en een goede samenleving. De yama's zijn er om harmonie in ons leven te brengen. Dat doen ze door richtlijnen die betrekking hebben op onze relatie en houding tot de buitenwereld. In het leven sta je hoe dan ook in contact met de wereld om je heen. Of dat nu mensen zijn, dieren, planten of voorwerpen. Al deze dingen hebben invloed op jou maar jij oefent ook invloed uit op alles waar jij mee in aanraking komt, of dat nu bewust is of niet. Contact is altijd tweezijdig, werkt twee kanten op. De yama's zijn er om dat contact zo gemakkelijk en positief mogelijk te laten verlopen.


Je zult merken dat op het moment dat jij probeert de yama's na te leven het al veel minder uitmaakt of een ander dat ook doet. Op het moment dat jij ernaar probeert te leven veranderd jouw houding tegenover de buitenwereld. Dat zullen anderen op een gegeven moment ook oppikken. Op het moment dat jij open en eerlijk handelt, rekening houdt met de wereld om je heen, dan zullen anderen ook eerder geneigd zijn jou op zo'n manier te behandelen.


Is het je ooit opgevallen dat als jij in een goed humeur bent, dat aanstekelijk werkt? Helaas is het omgekeerde ook waar.

Het is niet altijd makkelijk maar je kunt er wel degelijk voor kiezen hoe je in het leven staat. De yama's helpen je hierbij. Geweldloosheid in woorden en daden, alleen nemen wat jou toebehoort, op een juiste manier omgaan met je (seksuele)energie en loskomen van de behoefte altijd maar meer te willen dan je nodig hebt.


NIYAMA'S

De niyama's zijn voorschriften die betrekking hebben op je innerlijke, geestelijke wereld. De niyama's worden ook wel de vijf disciplines genoemd, de dingen die juist wel bevorderlijk zijn om te doen als yogastudent. De niyama's zijn: shaucha (reinheid), santosha (tevredenheid/dankbaarheid), tapah (verandering/innerlijke kracht), savadyaya (zelfstudie), ishvara pranidhana (overgave).


De niyama's zijn de tweede stap op het achtvoudige yogapad van Patanjali. De niyama's staan voor het onderzoeken van de innerlijke wereld maar ook jouw kijk op de wereld. Ze zullen je uiteindelijk helpen om een meer tevreden en positieve levenshouding aan te nemen door middel van oefening en zelfonderzoek.


De niyama's gaan niet over het onderdrukken van dingen die je graag wil maar niet zou mogen. Dat is een groot verschil met bijvoorbeeld geboden. Dit zijn meer richtlijnen die door middel van zelfstudie helpen te zien waarom iets niet bevorderlijk is voor jou. Het helpt om te onderzoeken hoe je op een bewuste en harmonieuze manier kan leven.


Alle gedachten die er in je hoofd omgaan en alle worden die je spreekt hebben invloed op jouw geestelijke toestand. Zelfs de kleinste rimpeling in de oceaan heeft invloed op het geheel. De energie van die rimpeling blijft zich voortzetten steeds verder, in grotere kringen tot het bijna niet meer is waar te nemen. Gedachten werken net zo. Elke gedachte, elk woord heeft wel degelijk invloed, hoe klein ook. Als je enorm veel rimpelingen samenvoegt die een kant op gaan wordt die stroom steeds groter, misschien krijg je zelfs golven. Gedachten werken net zo, veel negatieve gedachten of gedachten over een bepaald verlangen zullen wel degelijk een grote invloed hebben op hoe je je voelt en hoe je in het leven staat.


https://fascinerend.nl/yoga/yamas-niyamas/The yamas and the niyamas are the first two parts of the eight components of yoga discribed in the yoga sutra's written by Patanjali. When you start looking into the yamas and niyamas more, you will start to see how they are all connected to eachother and how they influence several parts of your life.


YAMAS

The yamas are guidelines regarding your interaction with the outside world. They sometimes also are called the five abstinences, which as a yogastudent are things you shouldn't do. The yamas are: ahimsa (non-violence), satya (truthfulness), asteya (non-stealing), brahmacarya (chastity) and aparigraha (non-possessiveness/non-avarice).


The yamas make the first step on the eightfold yogapath and are appicable to everyone. There is no difference in social status or culture. They are guidelines for a peaceful life and a well-working society. The yamas are there to bring harmony into our lifes. And they do so by providing the guidelines regarding our relation and attitude towards the outside world. In life you will be in contact with the world around you no matter what. Whether is is humans, animals, plants our objects. All of these things will influence you but you will also influence everything you get in contact with, whether conscious or not. Any form of contact goes both ways. The yamas are there to make that contact as smooth and positive as possible.


You will notice that when you start to implement the yamas into your life it won't matter as much if someone else will do the same. When you try to live up to the yamas your attitude toward the outside world will change. Others will notice it sooner or later. When you are open and honest in your actions, when you are considerate of the world around you, other people will be more likely to copy that behaviour.


Did you ever notice that when you are in a good mood, it is infectious? Unfortunately the opposite is true aswell.

It won't be easy all the time but it is for sure possible to choose how you stand in life. The yamas can help with that. nonviolance in word and deed, only taking what is yours to take, using your (sexual)energie in the right ways and getting rid of the need to always want more than you need.


NIYAMAS

The niyamas are guidelines regarding you inner, spiritual world. The niyamas are also called the five disciplines, the things that are beneficial to do as a yogastudent. The niyamas are: shaucha (purity), santosha (contentment/gratitude), tapah (change/inner strength), savadyaya (self-reflection), ishvara pranidhana (surrendering).


The niyamas are the second step on the eightfold yogapath of Patanjali. The niyamas concern the research into your innerworld but also your view of the world. Eventually they will help you to get a more positive and content attitude towards life through practice and self-study.


The niyamas aren't about suppressing things you want to do but aren't allowed to do. That is a big difference between the niyamas and for example the commandments. These are guidelines that through self-study will help you to understand why something is not beneficial to you. They will help you to investigate how you can live more hamonious and aware.


All thoughts going on inside your mind and all words you speak have an influence on your mental wellbeing. Even the smallest ripple in the ocean has an effect. The energy of that ripple will continue farther and farther, in bigger and bigger circles untill it isn't noticeable anymore. Thoughts work the same way. Every thought, every word, does have an influence, however small. When there are a thon of ripples going all the same way, the current they create will get bigger and bigger, you might even get waves. Thought work just like that, a lot of negative thoughts or thoughts about the same desire will influence how you feel and how you stand in life.


https://fascinerend.nl/yoga/yamas-niyamas/

22 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Hoi ik ben Eva!

Ik geloof heilig in het volgen van je gevoel, in alles wat je doet. Volg mijn reis naar een groenere levensstijl met minder afval en meer bewustzijn.

Let's see what bridges I'll have to cross along the way.

  • Insight Timer
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY BELEID | NIEUWSBRIEF

COPYRIGHT © 2020 | BRIDGE OF LIFE STUDIO