1e Yama: Ahimsa (geweldloosheid | Non-violence)

Bijgewerkt: 22 mrt 2020

Please scroll down for the English post

In het dagelijks leven worden we ermee overspoeld, geweld. Indirect via kranten, tv, radio en andere media kanalen. Direct, of je het nu doorhebt of niet, via de daden en woorden van anderen en jezelf en uiteindelijk ook je eigen gedachten.


Ahimsa is de eerste Yama en wordt ook wel vertaald als geweldloosheid. Ahimsa gaat verder dan het niet toebrengen van lichamelijke schade aan anderen of jezelf. Ahimsa betekend ook geweldloosheid in woorden en uiteindelijk in gedachten.


Als je met deze yama aan de slag gaat zul je op steeds subtielere niveaus geweld ontdekken. Al lijkt het op het eerste gezicht niets met geweld te maken te hebben. Op het moment dat je handelt uit onwetendheid is de kans groot dat je jezelf of iemand anders daar geweld mee aandoet. Bij deze yama is het belangrijk om niet alleen de patronen in je dagelijks leven onder de loep te nemen maar ook echt na te gaan of iets bevorderlijk is voor je ergens ja op zegt.


GEWELD IN DADEN

Geweld in daden is waarschijnlijk veel breder dan je in eerste instantie zou denken. Iemand direct lichamelijk schade toebrengen is overduidelijk geweld, je doet iemand pijn. Maar ook de consequenties van je acties, zonder dat je je ervan bewust bent, kunnen iemand geweld aan doen.


Stel je koopt ergens een heel goedkoop shirt. Waarschijnlijk is dat niet onder goede werkomstandigheden gemaakt en hebben de mensen die eraan gewerkt hebben er niet genoeg voor terug gekregen. Door dat shirt toch te kopen doe je in zekere zin dus mensen geweld aan. Natuurlijk zitten er met dit soort dingen altijd twee kanten aan een verhaal en moet je voor jezelf een afweging maken. Hoewel ik wat dit soort dingen betreft een heel uitgesproken mening heb hoeft dat niet te betekenen dat het voor jou ook zo is dus bovenal, denk na over de gevolgen die je acties hebben. Hoe klein de actie soms ook lijkt.


Iets moeten doen is eigenlijk jezelf of iemand "dwingen" iets te doen jij of die ander helemaal niet wil. Hoewel je hier ook aan de slag kunt met de weerstand tegen iets dat je moet is het hier ook goed om eens na te gaan in hoeverre dat wat je moet ook echt bevorderlijk is. Doe je jezelf niet meer geweld aan door jezelf te dwingen iets te doen? En nee, dit betekend niet dat je alleen nog maar troep moet eten in plaats van gezond te eten als je daar even geen zin in hebt. Troep eten is je lichaam echt wel meer geweld aan doen in dat geval.


Ik vind het zelf een walgelijk idee dat een dier geboren wordt om vermoord te worden...

Geweldloosheid in daden gaat niet alleen om mensen. Ook dieren en de wereld waar wij in leven vallen hieronder. Ik kies er bijvoorbeeld heel bewust voor om geen vlees te eten. Ik vind het zelf een walgelijk idee dat een dier geboren wordt om vermoord te worden... Ik eet al ruim 10 jaar geen vlees of vis meer om die rede. Veel vlees vond ik al niet echt lekker en dan een dier doden voor dat stukje vlees dat je zo weer op hebt en niet eens echt van geniet? Echt niet! Niet veel later zwoor ik alle vlees en vis af. Zelfs de dingen die ik wel lekker vond. Tegenwoordig zijn er zoveel vervangers dat het vrij makkelijk is om die switch te maken. Langzaam maar zeker beweeg ik ook steeds meer richting veganisme. Op dit moment merk ik vooral dat ik moeite begin te krijgen met melkproducten. Die melk pak je af van een jong dier waar het voor bedoelt was, wat gescheiden wordt van zijn moeder. Die moeder produceert vervolgens (zover ik weet) veel langer melk dan in de natuur het geval zou zijn geweest. Ik zie dat zeker als geweld. Afzien van melkproducten vergt soms iets meer uitzoeken en is lang niet altijd makkelijk omdat ik zelf niet de boodschappen doe hier in huis. En ik ben een enorme kaas liefhebber, hoewel ik merk dat hoe minder ik het eet, hoe meer vooral de nasmaak ervan me echt gaat tegenstaan. Toch denk ik dat het niet onwaarschijnlijk is als ik uiteindelijk besluit volledig veganistisch te gaan eten.


Iets anders, insecten doden. Het enige insect waar ik echt nog moeite mee heb soms zijn muggen. Aan het begin van het seizoen vang ik ze en doe ik ze naar buiten maar ik merk dat ik op een gegeven moment echt heel gefrustreerd raak door de hoeveelheid (ik heb ze afgelopen jaar ook nog tot begin december in mijn slaapkamer gehad...)


En dan is er nog de aarde. Wij als mensheid zijn er echt heel erg goed in geworden de wereld geweld aan te doen. Vervuiling is daar een mooi voorbeeld van maar ook ontbossing. Het kan voelen alsof jij er als individu niet zoveel invloed op hebt maar alle kleine beetjes helpen. Begin eens met nadenken waar de producten die je gebruikt eindigen als jij er klaar mee bent. Is het een natuurlijk product dat gewoon weer wordt afgebroken door de natuur of is het bijvoorbeeld van plastic gemaakt? Iets waar de natuur niets mee kan en wat dus voor vervuiling zorgt.


GEWELD IN WOORDEN

Woorden kunnen kwetsen, woorden kunnen schaden. De manier waarop je iets zegt of de woorden die je gebruikt kunnen absoluut schade toebrengen. Een duidelijk voorbeeld is schelden, pesten. Een minder duidelijk voorbeeld is wanneer je iemand iets zegt wat je goed bedoelde maar waarvan achteraf bleek dat het heel anders overkwam. Of je hebt iemand beledigd zonder te weten dat je dat deed.


Woorden kunnen lastig zijn omdat je nooit echt zeker weet hoe de ander iets opvat. Toch is het belangrijk dat je nadenkt over de woorden die je gebruikt want of het nu positief of negatief is, al je worden hebben een effect. Als je vermoed dat bepaalde woorden iemand meer geweld aan doen dan dat ze bevorderlijk zijn, laat ze dan voor wat ze zijn, een gedachte. En ja, dat is moeilijk, vaak zijn woorden eruit voor je hebt bedacht wat het effect ervan zou kunnen zijn. Het bewust worden ervan is zoals zo vaak de eerste stap.


GEWELD IN GEDACHTEN

Om weer even terug te grijpen naar iets moeten doen, van jezelf of van een ander probeer het te zien als niet moeten maar willen. Zelf ben ik heel allergisch voor het woord "moeten". Ik "moet" helemaal niets. Moeten geeft aan de je geen keuze hebt, dat het niet uitmaakt wat je ergens van vind, je hebt geen vrijheid. En ja, ik denk dat dat valt onder geweld. Natuurlijk zijn er dingen waar we geen invloed op hebben maar denk eens aan alle kleine dingen die je van jezelf moet. Daar heb je wel invloed op. Ik merk dat als ik van mezelf yoga MOET doen of MOET mediteren dat ik daar juist in een neerwaartse spiraal van kom. Beide zijn bevorderlijk voor me en dat weet ik. Maar het moeten maakt van iets dat ik graag doe en wil, iets waar ik tegen opzie, iets wat moet gebeuren, ook als ik er even geen behoefte aan heb. Ik denk dat het belangrijk is om daar op te blijven letten en als je jezelf er op betrapt is het misschien tijd voor een verandering in mindset.


Dingen zijn zoals ze zijn en ze zijn nooit constant.

Dingen mogen zijn zoals ze zijn. Het willen veranderen van dingen kan enorm veel onrust brengen in je geest. Het per se willen veranderen van iets wat je niet kunt veranderen is dan ook jezelf geweld aandoen. Hetzelfde geldt voor iets per se zo willen houden als het is. Dingen zijn zoals ze zijn en ze zijn nooit constant. Accepteer de dingen zoals ze op dit moment zijn en accepteer dat ze zullen veranderen. Verandering is de enige constante en daar heb je lang niet altijd invloed op.


Gewelddadige gedachten. Ik scheld misschien niet zo vaak maar als ik pissig ben denk ik zeker wel zo. En hoewel je daar iemand anders niet mee schaadt, heb je er zelf wel last van. Hetzelfde geldt voor negatieve gedachten patronen. Gedachten zijn iets heel persoonlijks en intiems, direct lijken ze niet veel invloed te hebben maar dat klopt niet helemaal. Je gedachten zijn juist dat wat je woorden en daden beïnvloedt. Als je continu jezelf neerhaalt in je gedachten ben je zeer zeker bezig jezelf geweld aan te doen. En ook als je continu iemand anders neerhaalt trouwens, zo blijf je je irritatie of wat de oorzaak ook is voeden. Beide niet bepaald bevorderlijk voor je eigen gemoedstoestand.


Ik kan hier waarschijnlijk een heel boek mee vol schrijven maar voor vandaag wil ik het hierbij houden. Zijn er manieren waarop jij bezig bent met ahimsa? Wat zijn stappen op jouw brug naar een leven zonder geweld? En welke stappen wil je de komende tijd graag zetten? Denk daar eens over na. Voor nu wens ik je al het goeds en een hele fijne dag.
In daily life we are flooded with it, violence. Indirect trhough newspapers, tv, radio and other media. Direct, wether you are aware of it or not, through the actions and words of both other people and yourself and in the end also your own thoughts.


Ahimsa is the first Yama and is also translated as non-violence. Ahimsa goes beyond not harming others or yourself in a physical way. Ahimsa also means non-violance in words and eventually in thoughts.


When you are going to work with this yama you will notice violence in more and more subtle forms. Even when at first it doesn't seem to have anything to do with violence. When you are act out of ignorance chances are you will harm yourself or someone else. With this yama to not only take a close look at your daily routines but also really think about wether something is beneficial before saying yes to something.


VIOLENCE IN DEEDS

Violence in deeds is probably much bigger than you would think at first. Harming someone physically clearly means violence, you are hurting someone. But also the consequences your actions might have, even without you knowing, can harm someone.


Say you buy a super cheap shirt somewhere. Most likely it wasn't pruduced in the good workingconditions and the people that made that shirt probably didn't get enough in return. By buying that shirt you are, in a way, harming people. Ofcourse there are always different ways to look at things like this and you will have to decide what feels best to you. Even though I have quite a strong opinion on these things it doesn't mean you have too. So above all, think about the consequences of your actions. However small the action might seem.


When you or someone else must do something that in a way is forcing yourself or someone to do something they might not want to do at all. Even though you could also work with the resistence against something you must do hereit might also be a good idea to reflect on how necessary the thing you must do really is. Are you not harming yourself more by forcing yourself to do that thing. And no, that doesn't mean you should only eat junk instead of healthy food when you don't feel like eating healthy. Putting junk into your body is harming it much more in that case.


I think it is just disgusting that an animal was born just to be killed...

Non-violence in deeds doesn't stop with humans. Also animals and the planet play a role in this. For example I choose very intentionally not to eat any meat. I think it is just disgusting that an animal was born just to be killed... I have not been eating any meat or fish for a good 10 years now because of it. I already didn't like a lot of meat and killing an animal for that little piece of meat that you have finished in no time and not even really enjoying it? Absolutely not! Not much later I decided not to eat any meat or fish again. Even the things I did like. Nowadays there are so many replacements that it's quite easy to make the switch. And slowly I am moving towards a vegan diet. Right now I mostly notice that I am starting to feel weird about consuming dairy products. You are basically taking the milk from the young animal that the milk was intended for, and is being separated from it's mother. In turn the mother produces (as far as I know) milk for much longer that she would have in nature. That is something that I would consider to be violence. Not having dairy can mean having to look into things a bit more and isn't always too easy since I am not the one doing the groceries in our home. And I really love cheese, however I notice that since I don't eat it as often anymore I really don't like the afertaste. Still I don't think it's unlikely for me to eventually switch to a completely vegan diet.


Something else, killing insects. The only insect I tend to have some difficulty with are musquitoes. When the season starts I catch them and put them outside but I notice that at some point I get just too frustrated with the amount of musquitoes (Last year I still had them in my bedroom at the start of December...)


And then there is the earth. We as humanity have gotten so good at harming the earth. Pollution is just one of the examples but also deforestation. It can feel like you can't do much as an individual but every little helps. Just start with thinking about what your products are made of where your products end up when you are done with them. Is it a natural product that get broken down by nature or is it made out of plastic? Something nature can't do much with and will end up polluting the earth.


VIOLENCE IN WORDS

Words can hurt, words can harm. The way you say something or the words you use can absolutely harm someone. A clear example would be cursing, bullying. A not so clear example is when you say something you mean well to someone but later it turns out it came across completely different. Or you offended someone without even knowing you did.


Words can be tricky because you never know for sure how the other person is going to interpret them. Still it's important to think about the words you use because wether positive or negative, all words have some sort of effect. When you suspect certain words are going to harm someone more then that they are going to help the person, leave them for what they are, a thought. And yes, it can be hard, often words will have left your mouth before you have gotten the chance to think about their effect. Being aware of it is the first step, like it so often is.


VIOLENCE IN THOUGHTS

To get back to when you must do something, whether you said so or someone else, try not to see it as must but want. I am a bit allergic to the word "must". I "must" do nothing. When you must something it indicates not having a choice, that it doesn't matter what you think about something, you don't have any freedom. And yes, I do think that is violence. Ofcourse there are going to be things you are not going to have any influence on but just think about all of the small things that you must do just because you said so. That is something you do have influence on. I notice when I think I MUST do yoga or MUST meditate I tend to get into a downward spiral. Both are good for me and I know it. But when it becomes a must it makes something I enjoy doing so much into something I really don't want to do, something I have to do even when I don't feel like it. I think it's important to stay alert and notice it when it happens to you. When you do notice yourself doing it, maybe it's time for a change in mindset.

Things are as they are and they are never consistent.

Things may be as they are. Wanting to change things can bring so much restlessness into your mind. Wanting to change something you can not change is harming yourself. The same thing goes for wanting to keep something the way it is. Things are as they are and they are never consistent. Accept the things as they are right now and accept that they will change. Change is the only consistent thing and it's somthing you don't always have influence on.


Violent thoughts. I may not curse so much but when I am pissed I certainly think it. And even thought you don't harm anyone with your thoughts, you are going to suffer fromt hem. The same goed for a negative thoughtpattern. Thoughts are something incredibly personal and intimate, directly they don't seem to do much but that's not quite the case. Your thoughts are that what influences your words and deeds. When you are continually bringing yourself down in your thoughts you are most certainly harming yourself. Also when you are continually bringing someone else down by the way, that way you keep feeding your irritation or whatever the cause might be. Both aren't so beneficial to your emotional state.


I can probably write an entire book on this but for today I would like to keep it at this. Are there any ways you are integrating ahimsa into your life? What are the steps on your bridge to a life without violence? And what steps would you like to take in the near future? Think about it. For now I wish you all the good and a lovely day.

19 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Hoi ik ben Eva!

Ik geloof heilig in het volgen van je gevoel, in alles wat je doet. Volg mijn reis naar een groenere levensstijl met minder afval en meer bewustzijn.

Let's see what bridges I'll have to cross along the way.

  • Insight Timer
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY BELEID | NIEUWSBRIEF

COPYRIGHT © 2020 | BRIDGE OF LIFE STUDIO