top of page

Voorwaarden

Artikel 1 | Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen Bridge of Life Studio en de opdrachtgever/cliënt/student.

 

Artikel 2 | Aanbiedingen en offertes
 1. De door Bridge of Life Studio gemaakte offertes zijn vrijblijvend, deze zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Bridge of Life Studio is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever/cliënt/student schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

 2. Tarieven voor hulpverlening zijn vermeld op de website www.bridgeoflifestudio.com.

 

Artikel 3 | Uitvoering van de overeenkomst
 1. Bridge of Life Studio zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Op grond van opleiding en ervaring, alsmede het Beroepsprofiel en de Beroepscode voor de betreffende vakgebieden.

 2. U gaat een overeenkomst aan met Bridge of Life Studio. Dit houdt in dat de werkzaamheden in principe uitgevoerd zullen worden door Bridge of Life Studio. Echter, Bridge of Life Studio heeft te alle tijden het recht personeel in te zetten om aan de contract-afspraken te kunnen voldoen.

 3. De werkzaamheden zullen hoofdzakelijk uitgevoerd worden tijdens kantooruren. Op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever en alleen in overleg en na instemming is het mogelijk om hiervan af te wijken.

 4. Afzeggen van een afspraak (anders dan een groepsles) dient minimaal 24 uur voor aanvang te gebeuren. Bij afmelden binnen 24 uur wordt het normale tarief in rekening gebracht.

 

Artikel 4 | Opzegging en ontbinding
 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft Bridge of Life Studio recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Bridge of Life Studio zijn toe te rekenen. De opdrachtgever is in dat geval gehouden tot betaling van de facturen voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

 3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Bridge of Life Studio, zal Bridge of Life Studio in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 4. Bridge of Life Studio is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: 1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 2) zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 5 | Volgen van lessen
 1. Het kan voorkomen dat een les niet doorgaat. Mocht dit het geval zijn, dan wordt de reservering ongedaan gemaakt en kan de deelnemer de les op een ander moment volgen. Controleer de website als je zeker wilt zijn of de les doorgaat.

 2. Bridge of Life Studio behoudt het recht om het lesrooster zonder overleg te wijzigen, zonder enige vorm van restitutie.

 3. Bridge of Life Studio biedt verschillende rittenkaarten aan. De lessen dienen binnen de aangegeven periode gevolgd te worden. Indien dit niet gebeurd komen de lessen te vervallen. Bridge of Life Studio biedt geen vergoeding voor de vervallen lessen.

 4. Iedere les dient vooraf gereserveerd te worden.

 5. Het is verplicht om blessures,  een zwangerschap en andere beperkingen voor aanvang van de les door te geven aan de docent, zodat de docent hier rekening mee kan houden in de begeleiding van de deelnemer.

 6. Een les kan worden geannuleerd, via het reserveringssysteem, tot 2 uur voor aanvang van de les. Als een les niet tijdig wordt geannuleerd, is er geen mogelijkheid tot restitutie. De deelnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig annuleren van een les.

Artikel 6 | Aansprakelijkheid
 1. Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. De lessen die door Bridge of Life Studio worden gegeven, zijn fysiek van aard en er is altijd een risico op blessures. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventueel letsel.

 2. Bridge of Life Studio is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.

 3. Bridge of Life Studio is niet aansprakelijk voor de bezittingen van de deelnemer.

 

Artikel 7 | Geheimhouding
 1. Bridge of Life Studio is gehouden tot geheimhouding van alle feiten die haar bekend worden ten aanzien van de cliënt behoudens activiteiten en zaken waarbij de integriteit van de therapeut/ behandelaar/docent in het geding komt of kan komen. Hij kan zich beroepen op verschoningsrecht om de cliënt te vrijwaren van inbreuk op diens privacy. Na overleg met de cliënt kan de therapeut/ behandelaar/docent contact opnemen met andere hulpverleners om een betere hulpverlening te bewerkstelligen. Informatie over de cliënt wordt uitsluitend dan gegeven nadat cliënt hiermee instemt.

Artikel 8 | Affiliate links
 1. Externe links die Bridge of Life studio gebruikt kunnen affiliate links zijn. Dit betekend dat wanneer je een product of dienst koopt via de link, Bridge of Life studio daar een kleine commissie over ontvangt. Jij betaalt hier niets extra's voor maar dit helpt mij wel om gratis content te blijven maken voor Bridge of Life studio.

 2. Bridge of Life studio is niet verantwoordelijk voor externe producten of services waar wij naar linken.

Mochten de voorwaarden wijzigen dan vindt u altijd de meest recente versie op: www.bridgeoflifestudio.com/voorwaarden

bottom of page