Vipassana

Please scroll down for the English post.


Als mensen het over mediteren hebben zullen ze het vaak hebben over de vipassana meditatie. Maar wat is vipassana meditatie en hoe beoefen je het? Vipassana is een woord uit het Pali dat zoiets als dingen zien zoals ze zijn betekend. De vipassana meditatie wordt dan ook vaak de inzichtmeditatie genoemd. De vipassana meditatie komt origineel uit het Boeddhisme.


LEREN ZIEN

Tijdens de vipassana meditatie probeer je zo helder mogelijk te kijken naar alles wat er in je op komt, naar alles wat zich aandient. Dit kan een sensatie zijn in je lichaam, een gevoel, een gedachte of een geluid. Je probeert inzicht te krijgen in je mentale en lichamelijke processen.


HOUDING

Hoewel de vipassana meditatie ook in de vorm van een loopmeditatie gedaan kan worden wordt deze meestal zittend beoefend. Het is belangrijk dat je in een comfortabele maar rechte houding zit. Je wilt kunnen ontspannen maar tegelijkertijd wakker en alert kunnen blijven. Los zittende kleding is fijn zodat niets in de weg zit en je gemakkelijk kunt zitten. Zorg ervoor dat je ook gemakkelijk kunt blijven doorademen.


ANKER

Bij vipassana wordt er gebruik gemaakt van een anker. Lees hier meer over ankers in meditatie. Meestal wordt er gebruik gemaakt van de adem als anker. Vooral de buikademhaling vind ik zelf prettig werken. Je intentie is om met je aandacht bij je anker, in dit geval de ademhaling, te blijven.


Hoogst waarschijnlijk zul je afgeleid raken en dat is heel normaal, het is onderdeel van de beoefening. Wanneer je merkt dat je je anker kwijt bent, merk je dat op en keer je op een zachte, vriendelijke manier weer terug naar je anker. Het is niet de bedoeling dat je jezelf veroordeeld of gefrustreerd raakt omdat je werd afgeleid. Het wordt niet voor niets meditatiebeOEFENING genoemd.


BEZOEKERS

Mijn eigen meditatiedocent noemt afleidingen tijdens de meditatie altijd bezoekers. Je zegt ze gedag en keert dan weer terug naar je anker. Eventueel kun je hetgeen je heeft afgeleid, de bezoekers, benoemen. Een gedachte kun je benoemen als "gedachte" of "denken", iets dat je waarneemt in je lichaam kun je benoemen als "sensatie" en iets dat je hoor als "geluid". Wanneer je iets benoemt is het belangrijk dat je vervolgens niet in het verhaal duikt van hetgeen je benoemt. Je wil niet gaan nadenken over wat het is dat je hoort of voelt. Probeer ook geen lading te geven aan je bezoekers. Zie ze niet als positief of negatief. Ze zijn allemaal neutraal, je behandeld ze als gelijken. Zeg je bezoekers op een vriendelijke manier gedag en keer weer teug naar je anker.


Als je hier nog meer over wil weten raad ik je aan om eens een kijkje te nemen op de blog van Gerjan, mijn eigen leraar. Met name in deze post legt hij een simpel uit hoe je met vipassana kunt beginnen.

When people are talking about meditation they will often mean vipassana meditation. But what is vipassana meditation and how do you do it? Vipassana is a Pali word that means something like seeing things as they are. The vipassana meditation sometimes is also called the insightmeditation. Vipassana originates from Buddhism.


LEARNING TO SEE

During vipassana meditation you try to observe everything that comes to you, that emerges as clearly as you can. This can be sensations in your body, a feeling, a thought or a sound. You are trying to get insight into you mental and physical processes.


POSTURE

Even though the vipassana meditation can be done in the form of a walkingmeditation, it is more often practiced sitting down. It is important to be comfortable but maintain a straight back while sitting down. You want to be able to relax but also stay alert. Lose fitting clothes are nice so nothing gets in the way and you can sit easily. Make sure you are still able to breath without effort.


ANCHOR

In vipassana you are likely to use an anchor. You can read more about anchors in meditation here. Typically the breath is used as the anchor. Especially bellybreathing, which I like to use. Your intention is to stay wth your anchor, in this instance the breath.


Most likely you will get distracted which is completely normal, it's part of the practice. When you notice you lost your anchor, you just notice it in a gentle way and then you go back to your anchor in a loving way. You are not supposed to judge yourself or get frustrated because you got distracted. It isn't called a meditationPRACTICE for nothing.


VISITORS

My own meditationteacher calls distractions during meditation visitors. You greet them and then you go back to your anchor. If you like you can name the thing that distracted you, the visitor. A thought would be "thought" or "thinking", something you can feel in your body could be named "sensation" and when you hear something you can call it "sound". When naming your visitors it's important not to dive right into them, not go into the story behind them. You don't want to think about what it is you are hearing or feeling. Also try not to see them as positive or negative. They are all neutral and you treat them all in the same way. You greet your visitors in a friendly manner and you go back to your anchor.


If you would like to know more about this I would encourage you to take a look at Gerjan's blog, my own teacher. In this post he explains how you can start with vipassana in a simple way.


19 keer bekeken0 reacties

Hoi ik ben Eva!

Ik geloof heilig in het volgen van je gevoel, in alles wat je doet. Volg mijn reis naar een groenere levensstijl met minder afval en meer bewustzijn.

Let's see what bridges I'll have to cross along the way.

  • Insight Timer
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY BELEID | NIEUWSBRIEF

COPYRIGHT © 2020 | BRIDGE OF LIFE STUDIO