RAIN Method in Meditation | RAIN Methode in Meditatie

Bijgewerkt: 20 okt 2020

Please scroll down for the English post.


Hè hè, je zit. Je hebt een goed plekje gevonden en wat tijd vrijgemaakt om lekker te gaan mediteren. Je weet nu wat bezoekers zijn, dus je bent er klaar voor! Of toch niet? De RAIN methode is een handige houvast tijdens meditaties. Het helpt je omgaan met die irritante bezoekers waar je maar niets mee kunt.


Ik weet niet zeker wie de methode voor het eerst heeft bedacht. Ik denk dat het Tara Brach was maar ik zou er zomaar naar kunnen zitten. Ik heb de methode zelf geleerd tijdens mijn meditatieleraren opleiding dus ik ga het hier uitleggen zoals ik het heb geleerd.


Elke letter in het woord RAIN staat voor een woord. Namelijk:

 • Recognize

 • Acceptation

 • Investigation

 • Non-identification

Die woorden geven de volgorde aan waarin je met je bezoeker kunt werken. Het zijn stappen die je kunt nemen en die je zullen helpen tijdens je omgang met je bezoeker.


RECOGNIZE

Tijdens je meditatie heb je de intentie om bij je anker te blijven, dat is vaak de ademhaling. Het is niet meer dan normaal dat je op een gegeven moment toch afgeleid raakt. De eerste stap is dan het herkennen dat er een bezoeker is, dat er iets is dat je afleidt. Herken wat er gebeurt en dat je niet meer met je aandacht bij je oorspronkelijke anker kunt blijven. Het is belangrijk om niet gefrustreerd te raken doordat je bent afgeleid. Het feit dat je het nu opmerkt is juist waar het om gaat. Dat betekend dat je nu weer opmerkzaam bent. Het is dus onderdeel van de meditatie beoefening. Je probeert nu het standpunt van toeschouwer aan te nemen. Je observeert wat er gebeurt.


ACCEPTATION

Nadat je hebt opgemerkt dat je bent afgeleid is de volgende stap acceptatie. Je accepteert dat er een bezoeker is, dat er iets is wat je afleidt. Je accepteert de situatie zoals deze is. Je raakt niet gefrustreerd doordat je afgeleid was of door hetgeen je heeft afgeleid maar accepteert het als onderdeel van de meditatie beoefening.


INVESTIGATION

Dan ga je onderzoeken. Blijf hier nog steeds de toeschouwer, dit helpt je om niet weer terug in die afleiding te duiken. Vragen die je jezelf kunt stellen zijn:

 • Hoe verhoud ik me tot mijn bezoeker?

 • Is het een bezoeker die regelmatig terug komt?

 • Heb ik oordelen over mijn bezoeker en kan ik deze loslaten?

In eerste instantie ben je waarschijnlijk geneigd om jezelf de vragen vrij letterlijk te stellen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat je ze meer intuïtief gaat beantwoorden. Je observeert wat er gebeurt, blijft in de rol van toeschouwer. Dan kom je meer in de richting van:

 • Wat is de bezoeker?

 • Wat is mijn gemoedstoestand hierbij? Positief, neutraal of negatief.

 • Wat neem ik waar in mijn lichaam? Hoe uit de gemoedstoestand zich in mijn lichaam?

Je gaat dus niet meer in op wat je bezoeker is maar wat het met je doet. Je observeert wat er met jou gebeurt. Waarschijnlijk zul je merken dat er continue veranderingen zijn. De enige constante is verandering. Dat geld in deze wereld, in je leven en in je meditatiebeoefening. En als je nog iets dieper gaat ook in wat je waarneemt in je meditatiebeoefening.


NON-IDENTIFICATION

Jij bent niet je gedachte, jij bent niet je gevoel. Jij bent volledig de toeschouwer. Nu keer je af van het benoemen of zelfs het intuïtieve analyseren, je neemt enkel waar. Er is niets behalve het waarnemen. Je zult waarschijnlijk merken dat je je bezoeker minder sterk wordt en naar de achtergrond verdwijnt. Je kunt nu weer terugkeren naar je originele anker, in dit geval je ademhaling.


Natuurlijk staat het je vrij om hier een beetje mee te spelen. Je hoeft jezelf niet vast te zetten in de stappen. In het begin zul je er ook meer mee bezig zijn maar uiteindelijk zul je merken dat het steeds mee vanzelf gaat en je er niet meer bij na hoeft te denken. En waarschijnlijk heb je ook lang niet altijd ook echt alle stappen nodig.


Dat was het weer voor vandaag. Vergeet niet dat je RAIN ook buiten je meditatiebeoefening kunt gebruiken, als mindfulness-techniek. Voor nu veel succes met de volgende stappen op jouw brug en ik wens je alle geluk toe en een prachtige rest van je dag.
Hè hè, you're sitting. You found a good spot and made some time to enjoy your meditation. You now know what visitors are, so you are ready! Or maybe not? The RAIN method is a useful thing to hold on to during your meditations. It will help you to deal with annoying visitors that you just don't know what to do with.


I don't know for sure who came up with the method first. I think it might have been Tara Brach Though I might be totally wrong. I learned the method during my meditation teacher training so I will explain it the way I learned it.


Each lettre in the word RAIN stands for a word. Being:

 • Recognize

 • Acceptation

 • Investigation

 • Non-identification

The words give you the order in which you can deal with your visitor. They are stept you can take and that will help you while dealing with your visitor.


RECOGNIZE

During your meditation you have the intention to stay with your anchor, often this will be your breath. It's only natural that at some point you are going to be distracted. The first step would be to recognize the fact that there is a visitor, something that is distracting you. Recognize what happens and that you aren't able to stay with your original anchor with your attention. It's important not to get frustrated because you were distracted. The fact that you now are aware is what it's all about. It means that now you are aware, even though you lost it for a bit. So it's all part of the meditationpractice. Now you try to become the observer. You observe what is happening.


ACCEPTATION

After noticing that you were distracted comes the next step, acceptation. You accept that there is a visitor, that there is something that distracts you. You accept the situation as it is. You don't get frustrated because you were distracted or with the thing that distracted you in the first place but you accept is as a part of the meditationpractice.


INVESTIGATION

Then it's time to investigate. Here you still are the observer, this will help you not to go right back into that distraction head first. Questions you could ask yourself are:

 • How do I relate to my visitor?

 • Is this a visitor that comes back often?

 • Do I have any judgements about my visitor and can I let go of them?

At first you most likely will ask yourself these questions quite literally. After a while you are suppose to go about them in a more intuitive way. You observe what happens, stay in the role of observer. That the question might look more like this:

 • What is the visitor?

 • What is my stat of mind like with this visitor? Positive, neutral or negative?

 • What can I detect in my body? How does this state of mind express itself in my body?

You no longer go into what your visitor is but what it does with you. You observe what happens to you. You might notice there are continuous changes. The only constant is change. It goes for this world, your life and your meditationpractice. And if you even go a little deeper, also in what you observe during your meditationpractice.


NON-IDENTIFICATION

You are not your thoughts, you are not what you feel. You are the observer. You are now going away form the naming or even the intuitively analyzing, you just observe. There is nothing but observing. You might notice that your visitor isn't that strong anymore and might even dissolve into the background. Now you can go back to your original anchor, in this case your breath.


Of course you can play with this a little. You don't have to stay with these steps. When you just start you also will be more focused on it but after a while you will notice that you are going through it without thinking about it too much. And you probably don't even need all of the steps all of the time.


That was it for today. Don't forget that RAIN can also be used outside of your meditationpractice, as a mindfulness-technique. For now, good-luck with the next steps on your bridge and I wish you all the happiness and an amazing rest of your day.

84 keer bekeken0 reacties

Recente blogposts

Alles weergeven

Hoi ik ben Eva!

Ik geloof heilig in het volgen van je gevoel, in alles wat je doet. Volg mijn reis naar een groenere levensstijl met minder afval en meer bewustzijn.

Let's see what bridges I'll have to cross along the way.

 • Insight Timer
 • Instagram - Black Circle
 • Pinterest - Black Circle
 • Facebook - Black Circle

VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY BELEID | NIEUWSBRIEF

COPYRIGHT © 2020 | BRIDGE OF LIFE STUDIO