Wat is meditatie? | What is meditation?

Please scroll down for the English post


Meditatie is voor mij even de tijd nemen voor mezelf. De tijd nemen om in stilte te zitten, te zitten met mezelf. Ik moet niets, ik hoef alleen maar te zijn. Het is tot rust komen in een drukke tijd maar ook energie opwekkend als ik er even doorheen zit of heel moe ben. Het brengt mij in balans. En juist als ik er even geen zin in heb is het vaak precies wat ik nodig heb. Even die tijd nemen om weer tot mezelf te komen.


Maar wat is meditatie nu precies? Als je het mij vraagt kun je meditatie verdelen in 2 onderdelen: de eerste is de meditatiebeoefening en de tweede in meditatie zijn. Dus je mediteert of bent in meditatie. Hoewel ze heel nauw verband zijn met elkaar is er wel degelijk een verschil tussen deze twee.


MEDITATIEBEOEFENING

Het woord zegt het al, OEFENING. Als je gaat zitten met de intentie om te mediteren, om aanwezig te zijn in het hier en nu, is dat eigenlijk al meditatiebeoefening. Er zijn verschillende technieken die je kunt beoefenen zoals vipassana, metta etc. Maar tijdens dat uur zullen je gedachten afdwalen en gaat er van alles door je heen, gedachten, emoties, fysieke sensaties. Telkens als je opmerkt dat je bent afgedwaald erken je dat en keer je vervolgens weer terug naar je anker, je meditatieobject. Dat is de oefening. Je oefent je concentratie, het blijven bij je anker. Je oefent je oplettendheid, wanneer merk je op dat je bent afgedwaald. Zachtheid, je veroordeeld jezelf niet op het moment dat je afdwaalt maar keer op een vriendelijke manier weer terug naar je anker. En uiteindelijk oefenen je ook je opmerkzaamheid, je kunt in steeds subtielere niveaus je anker volgen en waarnemen, als toeschouwer.


Dit zijn allemaal oefeningen die je helpen in het dagelijks leven. Die je meeneemt zodra je opstaat van je kussen en integreert in het ontvouwen van elke nieuwe dag. In alles wat je doet.


IN MEDITATIE ZIJN

En dan is er in meditatie zijn. Tijdens je meditatie beoefening zullen er waarschijnlijk maar enkele momenten zijn waarin je ook daadwerkelijk in meditatie bent. Naarmate je meer ervaring krijgt zullen die momenten langer worden en vaker voorkomen. Als je in meditatie bent ben je volledig aanwezig in het hier en nu, in het moment. Je opmerkzaamheid en concentratie staan vol aan en jij kunt daarin ontspannen. Er is alleen dit moment, verder is er niets. Rust, ruimte en aanwezigheid. Je gedachten verdwijnen naar de achtergrond en je bent gewoon.


Als mensen het over meditatie hebben zullen ze meestal naar meditatiebeoefening verwijzen. Toch denk ik dat het nuttig is om wel het verschil te kennen. Voor mij maakt dit het veel duidelijker wat meditatie is. Dat gezegd hebbende, dit is hoe ik meditatie zelf interpreteer. En hoewel ik ook les geef ben ik vooral zelf ook een student. Een ander heeft hier waarschijnlijk weer een heel ander idee over en dat is ook geen probleem. Dus neem hieruit mee wat voor jou op dit moment klopt en als je een ander idee hebt over wat meditatie is, laat het me vooral weten. Ik vind het altijd interessant om te horen hoe anderen over iets denken. Zeker met zoiets "ongrijpbaars" als meditatie.For me meditation is taking some time for myself. Time to sit in silence, to sit with myself. There is nothing I have to do, I just have to be. It is getting some much needed rest in times that are busy but also gives me energy when I am exhausted or life is asking a little too much of me. It helps me to find back my balance in life. And especially when I don't feel like it, it is just what I need. Taking that time to get back to me.


But what exactly is meditation? If you ask me you can devide meditation in two parts: the first is the meditationpractice and the second is being in meditation. So you meditate or you are in meditation. Even though both are closely linked together there for sure is a difference between the two of them.


MEDITATIONPRACTICE

The word already gives it away, PRACTICE. When you sit down with the intension to meditate, to be present in the here and now, it actually already is a meditationpractice. There are different techniques you could use like vipassana, metta etc. While you sit there, doing whatever meditation, your thoughts will wander and you will notice all sorts of different things, thoughts, emotions, physical sensations. Every time you notice that you got distracted you acknowledge it and go back to your anchor, your meditationobject. That is the practice. You practice your concentration, stying with you anchor. You practice your attention, when you notice your thoughts were somewhere else. gentleness, you don't judge yourself when you wander off but bring yourself back to your anchor in a gentle way. End in the end you als practice awareness, you will learn to follow and be aware of your anchor in more and more subtle ways, as an observer.


These are al practices that will help you in your daily life. That you take with you when you get up from your pillow and integrate in the unfolding of each new day. In everything you do.


BEING IN MEDITATION

And then there is being in meditation. During your meditationpractice there most likely will only be a few moments where you will actually be in meditation. The more experience you get, you will notice the moments will last longer and appear more frequently. When you are in meditation you are completely present in the here and now, in the moment. Your awareness and concentration are fully on and you are able to relax in it. There only is this moment, nothing besides rightnow. Quiet, space and awareness. Your thoughts fade into the background and you just are.


When people are talking about meditation they often refere to meditationpractice. Still I think it is useful to know the difference. For me this makes it much clearer what meditation is. That said, this is how I personally interpret meditation. And even though I teach, I am a student most of all. Someone else might have a completely different idea of what meditation is and that is okey. So take with you what feels right for you in this moment and if you have a different idea about what meditation is, do let me know. I always think it is interesting to hear what other have to say on the subject. Especially with something as "intangible" as meditation.

21 keer bekeken1 reactie

Hoi ik ben Eva!

Ik geloof heilig in het volgen van je gevoel, in alles wat je doet. Volg mijn reis naar een groenere levensstijl met minder afval en meer bewustzijn.

Let's see what bridges I'll have to cross along the way.

  • Insight Timer
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY BELEID | NIEUWSBRIEF

COPYRIGHT © 2020 | BRIDGE OF LIFE STUDIO