Mala

Please scroll down for the English post.


Als kind deden we al kindermeditaties voor het slapen gaan, je zou dus zeker kunnen zeggen dat ik mediteren van huis uit heb mee gekregen. Ik was een jaar of 18/19 toen ik het zelf weer herontdekte. Een stressvolle studie en volop bezig zijn om mezelf te leren kennen brachten me bij yoga en meditatie. Zo kwam ik via The Journey Junkie uit bij de mala. Ik denk dat het deze of deze blogpost is geweest maar ik weet het niet meer zeker. In ieder geval is dat uiteindelijk geweest wat maakte dat ik weer een meditatie beoefening kreeg.


WAT IS EEN MALA?

Dus wat is een mala? Traditioneel gezien is een mala een heilige ketting die bestaat uit 108 kralen (vaak gemaakt van gedroogde Rudraksha zaden maar verschillende soorten hout en stenen komen ook veel voor) die worden gebruikt om het aantal recitaties van een mantra bij te houden. 108 is een heilig getal binnen het boeddhisme en hindoeïsme. In beide tradities wordt dan ook een mala gebruikt met 108 telkralen. Waarom het 108 is durf ik niet met zekerheid te zeggen. Wel weet ik dat het steeds weer terug komt en dat er verschillende verhalen, symbolen en betekenissen achter schuil gaan.


Een goeroekraal (kraal 109) geeft en begin en einde van de ketting aan. Vaak verbindt de goeroekraal de telkralen met een kwastje. De goeroekraal staat symbool voor de kennis van de leraar of goeroe en het bereiken van verlichting. De goeroekraal wordt niet meegeteld en je gaat er nooit overheen tijdens de meditatie. Kom je bij de goeroekraal, dan keer je weer om.


Halverwege of op meer plekken in de ketting zijn er soms markeerkralen die aangeven dat je bijvoorbeeld op een kwart of halverwege bent gekomen. Deze kralen worden tijdens het mediteren verder niet meegeteld. In tegenstelling tot de goeroekraal ga je hier gewoon overheen.


Naast de ketting met de volle 108 kralen zijn er ook armbanden te krijgen die meestal 27 kralen hebben.


HOE GEBRUIK JE EEN MALA?

Je weet nu wat een mala is en dat het gebruikt wordt om het aantal recitaties van een mantra bij te houden. Maar hoe doe je dat precies?


Eigenlijk is het heel simpel. Je begint met de kraal naast de goeroekraal, aan welke kant je begint maakt niets uit. Bij het tellen gebruik je je duim en middelvinger. Je legt de ketting als het ware over je middelvinger heen en gebruikt vervolgens je duim om per recitatie een kraal weg te schuiven. Je gebruikt niet je wijsvinger omdat deze het ego vertegenwoordigd, iets wat je juist wilt vermijden tijdens je meditatiebeoefening. Zo ga je de hele ketting af tot je weer opnieuw bij de goeroekraal bent waar je ervoor kunt kiezen om te stoppen of weer terug om te draaien en de ketting opnieuw af te gaan.


MANTRA

Een malaketting wordt dus gebruikt in combinatie met een mantra. Per recitatie tel je een kraal weg. Verschillende tradities hechten verschillende waarden aan een mantra en ik ben er alles behalve een expert in. Ik las een keer dat je gedachtestroom werd vergeleken met een aapje. Bij vrijwel niemand is dat aapje ooit stil. Het springt van de hak op de tak en lijkt nooit vermoeid te raken. Wat je in meditatie eigenlijk wil is dat aapje een beetje tot bedaren krijgen. Een mantra is daar een heel praktisch hulpmiddel bij. In zekere zin zeg je tegen het aapje: 'Hier heb je een steen (de mantra), zou je die naar de andere kant van de kamer willen brengen (recitatie)?' Je laat het aapje steeds hetzelfde parcours afleggen waardoor het bezig blijft maar op een gecontroleerde manier zodat jij rust en ruimte kunt vinden. Het afleggen van het parcours wordt je meditatie.


Een mantra kan van alles zijn, een woord, geluid of een korte zin. Als je het op het internet opzoekt zul je tal van opties vinden, zowel in je eigen taal als bijvoorbeeld in Sanskriet. Soms wordt je ook een mantra gegeven door je leraar. Als je een mantra uit wilt proberen raad ik je aan om gewoon wat dingen uit te proberen, dat is wat ik zelf heb gedaan. Uiteindelijk werkte een mantra in een taal die ik begreep het beste voor mij. Op die manier kun je er makkelijker een gevoel aan verbinden wat voor mij heel bevorderend is voor mijn meditatie. De mantra's die ik gebruik kunnen per dag of periode verschillen. Vaak kies ik iets waar ik op dat moment behoefde aan heb. Dat kan iets zijn in de richting van:

Ik ben liefdevol, ik ben dankbaar, ik ben vredig, ik ben vitaal.

Of een combinatie of waar ik op het moment dan ook behoefte aan heb. Op deze manier heeft het ook heel wat weg van een affirmatie.

Wat je ook gebruikt, probeer ook echt te voelen wat je zegt. Je zult merken dat het meer effect heeft en dat het je helpt om niet alsnog af te dwalen.

ADEMHALING

Naast het gebruik voor een mantra kun je je mala ook simpelweg gebruiken om je ademhaling te tellen. Elke in- en uitademing staat dan voor 1 kraal. Ook hiermee geef je het aapje in je hoofd wat te doen terwijl je mediteert. Dit is iets wat ik zelf vaak gebruik. De hele ketting afgaan kost me dan ergens tussen de 20 en 30 minuten wat ik een prima tijd vind voor mijn dagelijkse ochtendmeditatie. Het is op deze manier ook iets makkelijker om bij je anker te blijven omdat je een extra reminder hebt, namelijk de kralen, om bij de ademhaling te blijven.


METTA

Een andere manier om je mala te gebruiken is het het te combineren met een metta meditatie. Ook wel liefdevolle-vriendelijkheid meditatie genoemd. Wat je daarin doet is een "wens" uitspreken voor je zelf, iemand waarvan je houdt, iemand waar je niet zo goed mee door een deur kunt, een groep mensen of heel de wereld/universum. Dat kan iets zijn in de richting van:

Dat je/ik gelukkig mag zijn, dat je/ik gezond mag zijn, dat je/ik vredig mag zijn, dat je/ik vrij mag zijn van lichamelijk en geestelijk lijden

Wat hier anders is dan een affirmatie is dat je het formuleert als een wens, je wenst het de ander of jezelf toe. Hierin probeer je zoveel mogelijk contact te maken met een gevoel van liefde. Ik vind het zelf een hele mooie en krachtige vorm van meditatie.


EEN MALA KOPEN

Tegenwoordig is het niet heel moeilijk om ergens een mala te vinden. Dat gezegd hebbende, als je online besteld kan het soms toch lastig zijn. De eerste mala die ik kocht had bijvoorbeeld een kraal teveel en toen ik de klantenservice erover mailde kreeg ik geen antwoord. Ik heb de extra kraal er uiteindelijk zelf uitgehaald maar kreeg de mala niet meer terug in elkaar zoals hij hoorde. Tegelijk bestelde ik een mala voor mijn broertje maar de eeuwige knoop die erin zat liet binnen een week los. Ook hierover heb ik gemaild en nooit een reactie gekregen. Dat gezegd hebbende, er zijn ook zeker webshops die een geweldige klantenservice hebben en die ik van harte aanbeveel. Hieronder 2 daarvan.


Jewelry NM is een online winkel uit Griekenland die verkoopt via Etsy. Ze maakt prachtige mala's van (half)edelstenen. Voor mij heeft ze zelfs een speciale mala gemaakt (zie foto links) omdat ik graag een combinatie wilde tussen 2 mala's die ze verkocht. Tot eind september kun je de code " WEDDING20 " gebruiken op bestellingen over €19,90 voor 20% korting.


Een ander goede optie is een mala van Mala Spirit. Zij verkopen prachtige handgemaakte mala's van Rudraksha zaden die vaak gecombineerd zijn met (half)edelstenen. De mala's worden op Bali gemaakt in een atelier van Aum Rudraksha Designs. Tot en met 31 oktober kun je op de website van Mala Spirit 10% korting krijgen op je bestelling met de code "BOL10".


Als je liever niet via internet besteld kun je ook eens lokaal kijken. Ze worden vaak verkocht in yogastudio's of misschien heb je een spiritueel winkeltje in de buurt.
When I was a kid we used to do childrenmeditations before we went to bed, so you could say for sure that I grew up with meditation. I was about 18/19 years old when I rediscovered it on my own. A stressful study and trying to get to know myself brought me to yoga and meditation. Through The Journey Junkie I found out about the mala. I think it would have been this or this blogpost but I am not completely sure. Anyway that has been what made me start my meditation practice again.


WHAT IS A MALA?

So what is a mala? Traditionally a mala is a sacred necklace consisting of 108 beads (often made out of dried Rudraksha seads but different kinds of wood and stone are pretty common too) that are used to keep track of the amount of recitations of a mantra. 108 is a sacred number in both Buddhism and Hinduism. In both traditions a mala consisting of 108 countingbeads is used. Why it's 108 I am not sure. What I do know is that it pops up everywhere and has several stories, symbols and meanings behind it.


A gurubead (bead109) marks the beginning and the end of the necklace. Often the gurubeads connects the countingbeads to a tassle. The gurubead symbolises the knoledge of the teacher or guru and the reaching of enlightenment. The gurubead is not counted and you don't pass it during your meditation. When you reach the gurubead, you go back the same way you came.


Halfway or on more places in the nacklace there might be a markingbead that will let you know that you reached a fourth or half. These beads aren't counted during your meditation. In contrast to the gurubead you just go over them to the next countingbead.


Besides the necklace with the full 108 beads there are also bracelets availeble that tipically consist of 27 beads.


HOW DO YOU USE A MALA?

Now you know what a mala is and that it's used to count the amount of recitations of a mantra. But how do you do that?


It is pretty simple. you start with the bead next to the gurubead, which side doesn't matter. To count you use your thumb and middle finger. You basically drape the necklace over your middle finger and use your thumb to move a bead with every recitation. You don't use your index finger because it symbolises the ego, something you try to avoid during your meditation practice. You go through the entire necklace like that until you reach the gurubead agian where you can choose to stop or go back around and go through the entire necklace again.


MANTRA

So a malanecklace is used in combination with a mantra. Per recitation you count a bead. different traditions value a mantra in a different way and I can't say I am an expert in the field. At some point I read about how the mind was compared to a monkey (the monkeymind). Pretty much no one's monkey will ever sit quietly. It will jump around and doesn't seem to ever get tired. What you want in your meditation is to get that monkey to calm down. A mantra can be a very practical tool to do so. In a way you tell the monkey: 'Here you have a rock (the mantra), could you bring it to the other side of the room (recitation)?' You make the monkey go through the same track which will keep it busy but in a controlled manner so you can find space and clarity. Going to that track over and over again will become your meditation.


An mantra can be anything, a word, a sound or a short sentence. When you search for it on the internet you will find numerous options, both in your own language and Sanskrit. Sometimes your teacher will give you a mantra. If you would like to try a mantra I would recommend to just try a few different things, that's what I did. In the end a mantra in a language that I could understand worked best for me. That way it is much easier to connect a feeling to it, which is very useful for my meditation practice. The mantra's I use can change every day or period. Often I will choose something that I feel like I need at that moment. That can be something like:

I am loving, I am grateful, I am peaceful, I am vital.

Or any combination or whatever I feel like I need at the moment. This way I does have a lot of similarities with affirmations.

Whatever you use, try to feel what you are saying. You will notice it will have a bigger effect like that and it will keep you from loosing your concentration.

BREATH

Besides using a mantra you can also use your mala to simply count your breath. Every time you breath in and out is 1 bead. Here too you give the monkey in your mind something to do while you meditate. This is something I use a lot myself. going through the entire necklace takes me anywhere from 20 to 30 minutes which I think is a perfectly good amount of time for my morning meditation. This way it is also much easier to stay with your anchor because you have that extra reminder, the beads, to help you stay with your breath.


METTA

Another way to use your mala is to combine it with a metta meditation. Also called loving-kindness meditation. What you do during this meditation is "wishing" something for yourself, someone you love, someone you don't like, a group of people or the entire world/universe. It could be something like:

That you/I may be happy, that you/I may be healthy, that you/I may be peaceful, that you/I may be free of physical and mental suffering.

The difference between this and an affirmation is that you formulate it like a wish, je wish something for yourself or someone else. Doing so you try to connect to a sense of love as much as you can. I find this to be a really beautiful and powerful way of meditation.


BUYING A MALA

These days it isn't that hard to find a mala somewhere. That said, when you order online it can be a bit difficult. The first mala I bought for example had one bead too many and when I contacted the customerservice about it I didn't get any reaction. I ended up taking out the bead myself but I couldn't get the mala back together the way it should be. The same time I ordered a mala for my brother but the eternal knot in it came undone within a week. Again, when contacting the customerservice I never got a reaction. That said, there for sure a webshops with amazing customerservice that I would absolutely recomend. Underneath there are 2 of those.


Jewelry NM is an online store located in Greece that sell through Etsy. She makes amazing mala's using gemstones. For me she even made a custom mala (picture left) because I wanted a combination of two other mala's she sold. Until the end of September you can use the code " WEDDING20 " on your order over €19,90 to get a 20% discount.


Another great option is a mala by Mala Spirit. They sell beautiful handmade mala's made of Rudraksha seads often combined with gemstones. The mala's are made on Bali in an Aum Rudraksha Designs studio. Untill Oktober 31th you can use the coupon "BOL10" on the Mala Spirit website to get 10% off your order.


If you prefere not to bey through the internet you can also look lacally. Mala's are often sold at yogastudio's or maybe there is a spiritul shop near to you.

21 keer bekeken0 reacties

Hoi ik ben Eva!

Ik geloof heilig in het volgen van je gevoel, in alles wat je doet. Volg mijn reis naar een groenere levensstijl met minder afval en meer bewustzijn.

Let's see what bridges I'll have to cross along the way.

  • Insight Timer
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY BELEID | NIEUWSBRIEF

COPYRIGHT © 2020 | BRIDGE OF LIFE STUDIO