21 days Osho Dynamic Meditation

Please scroll down for the English post.


Als onderdeel van het examen voor de meditatie opleiding moesten we 21 dagen achtereen de Osho dynamic meditatie doen. Een dag missen zou betekenen dat ik weer opnieuw moest beginnen (wat gelukkig niet is gebeurd). Elke dag moesten we kort iets opschrijven over onze ervaring met de meditatie en ik dacht dat het misschien wel interessant zou zijn om dat hier te delen.


De meditatie bestaat uit 5 fases. Het is een actieve meditatie maar het is wel de bedoeling dat je je ogen gesloten houdt. Fase 1 is chaotisch ademen waarbij je je hele lichaam gebruikt. Deze fase duurt 10 minuten. In fase 2, die ook 10 minuten duurt, gooi je alles eruit, de katharsis. Je wordt "gek". Fase 3 bestaat uit het 10 minuten lang springen met je armen omhoog. Elke keer dat je de grond raakt schreeuw je "HOE!" In Fase 4, de enige fase zonder muziek, blijf je 15 minuten lang stilstaan met je armen omhoog. En uiteindelijk heb je fase 5, 15 minuten dansen. Het leven vieren.


Zelf moest ik de meditatie in stilte doen maar ik heb de meditatie tijdens de opleiding ook met geluid kunnen doen. Ik zou zeggen als je de kans hebt om het met geluid te doen, en liever nog in een groep, neem die dan. Met geluid en in een groep is een heel andere, veel intensievere ervaring. Als je de meditatie zelf ook eens wil proberen dan kun je hier de instructies en de muziek vinden.


Dag 1

Zo veel weerstand. Niet alleen tegen de meditatie (waar ik absoluut weerstand tegen heb) maar ook tegen het niet kunnen doen van de meditatie met geluid vanwege de mensen met wie ik het huis deel en de buren. Vooral tijdens de tweede fase raakte ik enorm gefrustreerd. Ik werd heel erg misselijk tijdens het staan in fase 4. Alles in mij schreeuwde om mijn armen te laten zakken en te gaan zitten, wat ik niet heb gedaan, al merkte ik regelmatig dat mijn armen echt niet meer zo hoog waren. Ik ben nog nooit zo blij geweest om te moeten dansen. Spanning uit mijn lichaam laten glijden en ook de misselijkheid nam daardoor iets af, al is die nog steeds niet echt weg.

Dag 2

De weerstand was iets minder, maar nog steeds heel aanwezig. In de tweede fase werd ik al ontzettend misselijk en dat is de rest van de meditatie gebleven. Ik heb zo'n hekel aan dat staan!

Dag 3

Zooo misselijk, begon in fase 1 tot en met fase 4. pas bij het dansen niet echt meer. Ik kon mijn armen echt niet omhoog houden.

Dag 4

Niet meer misselijk! Misschien ook omdat ik het deze keer vlak voor de lunch deed in plaats van voor het ontbijt. De weerstand was ook een stuk minder en ik begin zelfs een paar fases prettig te vinden. Maar fase 3 en 4 zijn nog steeds heel naar.

Dag 5

Weer niet misselijk, weer vlak voor de lunch gedaan. Ik durf te zeggen dat ik fase 4 haat. De rest wordt steeds beter. Fase 5 voelt als een bevrijding na fase 4.

Dag 6

Ik kon vandaag niet stil blijven staan tijdens fase 4. Uiteindelijk ben ik maar wat gaan bewegen en rondlopen. Het werd bijna een loopmeditatie met mijn armen omhoog. Niet te bedoeling maar het betekende wel dat ik ook echt mijn armen omhoog kon houden. Dat voelt toch als een kleine win. En ik had er een minder enorme hekel aan. Waarschijnlijk beide door de afleiding van het lopen.

Dag 7

Mijn kaken doen pijn doordat ik continu moest gapen. Verder had ik extreem veel moeite om mijn ogen dicht te houden. Ik betrapte mezelf en continu op dat ik ze toch weer open had gedaan.

Dag 8

Ik ben nog steeds geen fan van deze meditatie maar ik merk wel dat ik het prettig vind dat ik iedere dag, zonder uitzondering ervoor zorg dat ik dat uur neem. Al zou ik het liever vullen met yoga en een zit meditatie.

Dag 9

Mijn concentratie was ver te zoeken. Ik merkte continu dat ik toch weer mijn ogen open deed en toen in de laatste fase iemand mijn kamer binnen kwam stormen was het helemaal gedaan. Ik kwam er al niet echt lekker in en was er toen helemaal uit.

Dag 10

Ik had het al koud en kreeg het bijna niet meer warm. In fase 3 en 4 kreeg ik het gelukkig iets warmer maar tijdens de laatste fase kreeg ik het weer koud. Verder zat ik er wel lekker in.

Dag 11

Eindelijk over de helft! Ik ben nog steeds geen fan van deze meditatie maar de weerstand is grotendeels weg. Het is nu gewoon iets dat ik moet doen.

Dag 12

Ik kwam er echt niet in vandaag. Pas in de tweede helft van de meditatie zat ik er zo nu en dan even echt in maar ook dat duurde nooit lang.

Dag 13

Ik kwam er vandaag redelijk lekker in, ondanks dat ik weer werd gestoord. Ik merk wel dat er direct een hoop irritatie opborrelt zodra ik wordt gestoord. Waarom deze meditatie nou zoveel verandering teweeg zou brengen zie ik nog niet.

Dag 14

Sommige dagen lijkt de meditatie zo lang te duren... Vandaag was zo'n dag. Maar ik heb er al 2 weken opzitten dus nog maar een week te gaan.

Dag 15

Ik merk dat er veel verschil zit in hoe veel energie er achter alle bewegingen zit. Hoe vroeger ik de meditatie doe hoe minder energie er in zit. Hoe zachter de bewegingen zijn.

Dag 16

Ik had de hik tijdens de eerste 3 fases van de meditatie. Super irritant, vooral tijdens de eerste fase. Ik kwam er (denk ik daardoor) niet echt lekker in.

Dag 17

Mijn hoofd is tijdens de staande fase allerlei dingen aan het bedenken om maar niet bezig te zijn met het staan met je handen omhoog. Tellen lijkt favoriet.

Dag 18

Ik had al hoofdpijn toen ik begon en het is er bepaald niet beter op geworden. Ik begin er nu ook echt wel klaar mee te zijn. Nog 3 dagen en dan ben ik er vanaf.

Dag 19

Hoe vaker ik deze meditatie doe hoe langer hij lijkt te duren. Ik kwam er totaal niet goed in vandaag en alles duurde zo lang.

Dag 20

Ik had een beetje moeite om mijn aandacht erbij te houden vandaag. Verder ging het wel oké. Maar eerlijk is eerlijk, ik ben maar wat blij dat morgen de laatste dag is.

Dag 21

Eindelijk klaar. Ik kon er vandaag weer echt niet mijn aandacht bij houden. Ik ben zo blij dat ik nu gewoon weer mijn normale meditatie en yoga kan gaan doen. Ik mis ze.


Al met al weet ik nog steeds niet hoe nuttig dit nu echt was. Het was grappig om te zien hoe ik omging met weerstand en wat de trucjes van mijn hoofd allemaal waren om maar niet met die meditatie bezig te hoeven zijn maar eerlijk gezegd heeft het me niet heel veel nieuws geleerd. De trucjes kende ik al, het enige verschil is hoeveel en vaak ze nu voorkomen. Waar het bij een normale meditatie zo nu en dan is, is het hier vrijwel iedere keer. Dat gezegd hebbende, ik zie nog niet waarom deze meditatie zo transformerend zou zijn.


Dat was het weer voor vandaag. Veel succes met de volgende stappen op jouw brug. Ik wens je alle geluk toe en een prachtige dag.





As part of the exams for my meditation education I had to do the Osho dynamic meditation for 21 consecutive days. Missing a day meant starting all over again (which I luckily didn't need to do). Everyday we had to write down a little bit about our experience with the meditation and I thought it might be interesting to share that with you here.


The meditation consists of 5 phases. It is an active meditation though you are suppost to keep you eyes closed. Phase 1 is breathing in a chaotic way, using your entire body. This phase is 10 minutes. In phase 2, that also lasts for 10 minutes, you throw out everyting that is inside you, the catharsis. You go "grazy". Phase 3 is jumping with your arms up for 10 minutes. Every time you hit the ground you shout "HOO!" In phase 4, the only phase without music, you stand still with your arms up for 15 minutes. And then there is phase 5, 15 minutes of dancing. Clebrating life.


I had to do the meditation in silence during the 21 days at home however I have done it with sound during at school. I would say, if you are able to do it with making sound, and even better in a group setting, go for it. When you do this meditation with sound and in a group it is a totally different and more intensive experience. If you want to try this meditation for yourself you can find the instructions and the music here.


Day 1

So much resistance. Not just against the meditation (which is for sure something I feel resistance towards) but also against not being able to do it with sounds because of the people I share the house with and out neighbours. Especially during the second phase I got super frustrated. I got extremely nauseous during the standing in phase 4. Everyting in me was screaming to let my arms down and sit down, what I didn't do, even though I did notice pretty often that my arms weren't quite as high as I thought them to be. I have never been so happy that I had to dance. Letting the tension flow out of my body and also the nausea slowly subsided, even though it is not quite gone even now.

Day 2

The resistance is a little less intense, but still quite there. I already started to get super nauseous in the secod phase and it stayed like that for the remainder of the meditation. I really hate to stand with my arms up!

Day 3

Sooo nauseous, started in phase 1 and lasted untill phase 4. Only during the dancing it wasn't really there anymore. I really couldn't keep my arms up.

Day 4

No nausea! Maybe also because this time I dit it just before lunch instead of before breakfast. The resistance is much less and I am even starting to enjoy some of the phases. Though I still really don't like phase 3 and 4.

Day 5

Again no nausea, and again I did it just before lunch. I am pretty sure I hate phase 4. Everything else is strating to get better. Phase 5 feels like such a relief after phase 4.

Day 6

I couldn't keep still during phase 4 today. In the end I started moving and walking around. It alsmost turned into a walking meditation with my arms up. Not what you aim for but it did mean that I could actually keep my arms up. So it still felt like a small win. And it wasn't as bad to do like this. Probably both because of the distraction the walking gave me.

Day 7

My jaws hurt because I had to yawn so often. Besides that I really struggled to keep my eyes closed. I continuously caught myself having them open again.

Day 8

I am still not a fan of this meditation but I do like that every day, without exception I make sure to take that hour. Even though I would prefer to fill it with yoga and a sitting meditation.

Day 9

My concentration was nowhere to be found. I noticed continuously that I was opening my eyes and when in the last phase someone came barging into my room I was lost. I already couldn't get into the meditation and after that I was completely out of it.

Day 10

I was already cold and could barely get warm. In phase 3 and 4 I luckily started to get a little warmer thought during the last phase I got cold again. Besides that all went pretty smooth.

Day 11

Finally over halfway done! I am still not a fan of this meditation though most of the resistance is gone. Now it is just something I have to do.

Day 12

I really could not get into it today. Only in the second half of the meditation I could get into it every now and then though it never lasted for long.

Day 13

Today I could get into it alright, even though someone disturbed me again. I do notice a lot of irritation coming up whenever someone disturbes me. Why this meditation is said to be so transforming I still don't see.

Day 14

Some days this meditation seems to take so long... Today was a day like that. However I have done two weeks nor so there is only one week left to go.

Day 15

I notice there is a huge difference in how much energie I put into the movements. The earlier I do the meditation, the less energie I manage to put into it. The softer the movements are.

Day 16

I had the hiccups during the first 3 phases of the meditation. Super annoying, especially during the first phase. I couldn't (maybe because of it) get into it very well.

Day 17

My mind is coming up with all sorts of things, during the standing phase, just to not think about having to stand with my hands up. Counting seems to be favorite.

Day 18

I already had a headache when I started and it hasn't really gotten any better. I also feel so done with this meditation. Three more days to go.

Day 19

The more I do this meditation, the longer it seems to be. I couldn't get into it today at all and everything seemed so long.

Day 20

I had some difficulty keeping my attention with the meditation today. Besides that is was fine. But let's be honest, I am so happy tomorrow is the last day.

Day 21

Finally done. I couldn't keep my attention with it at all today. I am so glad that drom now on I will be able to just do my normal meditation and yoga again. I miss them.


All in all I still don't know how usefull this really was. It is funny to see how I cope with the resistence and to see what all of the tricks are that my mind plays on me just to not think about the meditation. Honestly though, I didn't learn much new things. I already knew the trics, the only difference is how often en much they come up now. Where with a normal meditation I will notice them every now and then, here it's pretty much every time. That said, I still don't see what makes this meditation so transformative.


That was it for today. Goodluck with the next steps on your bridge. I wish you all the happiness and an amazing day.

39 keer bekeken0 reacties

Hoi ik ben Eva!

Ik geloof heilig in het volgen van je gevoel, in alles wat je doet. Volg mijn reis naar een groenere levensstijl met minder afval en meer bewustzijn.

Let's see what bridges I'll have to cross along the way.

  • Insight Timer
  • Instagram - Black Circle
  • Pinterest - Black Circle
  • Facebook - Black Circle

VOORWAARDEN | DISCLAIMER | PRIVACY BELEID | NIEUWSBRIEF

COPYRIGHT © 2020 | BRIDGE OF LIFE STUDIO